// EOF

icon facebook lechateauvloeren  icon instagram lechateauvloeren  icon pinterest lechateauvloeren  icon twitter lechateauvloeren   Bel direct: 071 408 45 73

Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Le Chateau Vloeren B.V.
Gevestigd en kantoorhoudende te Rijnsburg, ingeschreven in de KvK onder nummer 28105304. Hierna te noemen: gebruiker.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “gebruiker”: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; “afnemer”: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, welke een overeenkomst sluit tot levering van producten en of diensten door gebruiker aan afnemer.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een afnemer waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaart, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met afnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Indien ook de afnemer zijn algemene voorwaarden van toepassing wenst te verklaren, wordt deze toepasselijkheid uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens in het geval van uitdrukkelijke schriftelijke instemming van gebruiker.

ARTIKEL 3. OFFERTES

Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële afnemer voorkomende afwijkingen van de offerte van gebruiker. 3. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen, zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn. Overschrijding van enige in de offerte van gebruiker genoemde levertijd, geeft de afnemer geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege. 5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor gebruiker tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen. 6. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële afnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4. LEVERING

Tenzij anders aangekomen, geschiedt levering volgens de Incoterm Af Fabriek/Ex Works gebruiker. Wanneer er als leveringsconditie één van de andere Incoterms is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn. 2. Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop gebruiker aangeeft dat deze klaar staan om afgehaald te worden door afnemer, dan wel indien anders overeengekomen, op het moment waarop deze volgens de overeenkomst door gebruiker aan afnemer ter beschikking worden gesteld. 3. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van afnemer. Afnemer is in dat geval gehouden alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de kosten van vervoer en opslag, te voldoen aan gebruiker.

ARTIKEL 5. LEVERTIJD

Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

ARTIKEL 6. DEELLEVERINGEN

Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 7. TECHNISCHE EISEN ENZ.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst, van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties. 2. Alle andere technische eisen die door afnemer aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door afnemer nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 8. MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN

Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

ARTIKEL 9. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen gebruiker en een afnemer kan door gebruiker ontbonden worden in de volgende gevallen: a) indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; b) indien gebruiker de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de op afnemer rustende betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de tussen gebruiker en wederpartij gesloten overeenkomst en deze zekerheidstelling uitblijft. In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 10. GARANTIE

Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. 2. Indien de zaak ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten vertoont heeft de afnemer recht op herstel van de zaak. Gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Afnemer heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies. 4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de afnemer alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. 2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 3. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 4. Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 6. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek te doen toekomen aan gebruiker.

ARTIKEL 12. GEBREKEN; KLACHTTERMIJNEN

Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) in overeenstemming zijn met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient afnemer deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan gebruiker te melden. 3. Niet zichtbare gebreken dient afnemer binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker. 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. 5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

ARTIKEL 13. PRIJS/PRIJSVERHOGING

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen – exclusief BTW – op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden – af fabriek. 2. Indien gebruiker met afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden. 3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 14. EMBALLAGE

Afnemer is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien afnemer zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging. 2. Indien afnemer leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen aan afnemer.

ARTIKEL 15. BETALING

Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin gefactureerd is. 2. Na het verstrijken van 9 dagen na factuurdatum is afnemer van rechtswege in verzuim: afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van afnemer zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van afnemer jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn. 4. Betaling dient plaats te vinden door afnemer aan gebruiker zonder korting of verrekening. 5. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verontschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

ARTIKEL 16. KREDIETBEPERKING

Gebruiker is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 17. INCASSOKOSTEN EN GERECHTELIJKEKOSTEN

Is afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de buitengerechtelijke kosten overeenkomstig de navolgende staffel voor vergoeding in aanmerking:

15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775

Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze vergoedingen in aanmerking.

Ingeval gebruiker genoodzaakt is tot het treffen van rechtsmaatregelen dan is afnemer gehouden alle daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand welke gemaakt zijn door gebruiker, aan gebruiker te voldoen.

ARTIKEL 18. AANSPRAKELIJKHEID

Gebruiker is jegens afnemer uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: 1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden. 2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten; 3. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. 4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

ARTIKEL 19. OVERMACHT

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan; alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstaking in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen. 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 20. GESCHILLENBESLECHTING

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 21. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en afnemer is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

© 2015 Copyright Le Chateau Vloeren B.V.

Volg ons op Instagram @LeChateauVloeren

Contact

Le Chateau Vloeren B.V.

De Roysloot 6a
2231 NZ  Rijnsburg
071-4084573
info @ lechateauvloeren.nl

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden

Route

kaart lechateauvloeren 2016
Klik op de kaart voor uw routeplanner.

Openingstijden

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Gesloten
09:00 – 17:00 uur
09:00 – 17:00 uur
09:00 – 17:00 uur
09:00 – 17:00 uur
10:00 – 16:00 uur

Op andere tijden op afspraak mogelijk. 
Graag begroeten wij u in onze showroom.
icon facebook lechateauvloeren  icon instagram lechateauvloeren  icon pinterest lechateauvloeren  icon twitter lechateauvloeren